Charlie Ngô
Chủ tịch HĐQT
David Ngo
Phó Chủ tịch HĐQT
Châm Đinh
Thành viên HĐQT
Henry
Cố vấn Cao cấp HĐQT
Võ Tuấn Anh
Tổng Giám đốc
Thái Hoàng Mai Như
Giám đốc Điều hành
Châm Đinh
Phó Tổng Giám đốc Tài chính
Nguyễn Thị Bích Giang
Giám đốc Thiết kế
Hồ Nguyễn Bảo Trân
Giám đốc Vận hành
Du Thái Duy
Giám đốc Kinh doanh
Trang Thế Thanh
Giám đốc Dự án
Nguyễn Trường Kiên
Chỉ huy trưởng
Nguyễn Bảo Hân
Trưởng phòng Tài chính
Nguyên Huy Hoàng
Trưởng nhóm Thiết kế
Nguyễn Thị Mỹ Ngân
Trưởng nhóm Thiết kế
Đặng Tiệp Việt
Trưởng nhóm Họa viên